Lutf ile lebleri câmın sunar olursa Nasûh

10.04.2016
 
 
 
GAZEL

Lutf ile lebleri câmın sunar olursa Nasûh
Nâsihâ tevbeni s›r sen olur isen de nasûh

İtdügüm la‘lüne yüzün göricek meyl bu kim
Rind olanlara sabâh irse olur şevk-i sabûh

Kimse fehm eyleyemez hatt-ı lebünle dehenün
Nükte kim mübhem ola keşf idemez anı şürûh

Sözüni yâra ırakdan di rakîbâ ola kim
Ola ol ‘ârız-ı nâzük nefesünden mecrûh

Sâkiyâ mihnet-i devrân-ı keder irdi dile
Kan› ol râh-ı musaffâ kim ola râhat-ı rûh

Feth-i bâb ister isen var der-i meyhâneye kim
Ancak ol kapuda girer ele miftâh-ı fütûh

Vire tûfân-ı belâdan bu Visâlîye necât
Keflti-i sabra girerse nitekim Hazret-i NûhProf. Dr. Ahmet MERMERXV. YÜZYILDA YAZILMIŞ  BİLİNMEYEN BİR NAZÎRE MECMÛASI VE AYDINLI VSÂLÎ'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 14 Sayı:56, s.77-110 

 
 


 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar