N’ola gülerse meh ü mihre heb √abâb-ı …ade√

03.08.2017
 
 
Mefâ¡ilün Fe¡ilâtün Mefâ¡ilün Fe¡ilün
 
 N’ola gülerse meh ü mihre heb √abâb-ı …ade√
 Münµr-i ¡âlem-i kübrâdur âfitâb-ı …ade√
 »azân-resµde-i hicrân olan nihâl-i dili
 Pür âb ü berg ider lü†f-ı âb-ı tâb-ı …ade√
 Sebeb odur ki ider şey«i nµm cür¡ası şâbb
 Ki âb-ı »ı≥r ile âπuştedür türâb-ı …ade√
 Bize ne †a¡ne ider zâhid-i §afâ-ma√rûm
 Şeh-i cihân ider ehl-i dili şarâb-ı …ade√
M.24a 5 Yolında mest yaturken budur dimiş ol şû«
 Esµr-i la¡lüm olan Fevzµ-i «arâb-ı …ade√
 
KAPLAN, Yunus].[17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı], [Doktora Tezi], Samsun, [2008].

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar