Rıdvaniyeden [ NEFSİN İNSANA YAPTIKLARI ]

01.04.2018
VIII
[ NEFSİN İNSANA YAPTIKLARI ] [ NEFSİN İNSANA YAPTIKLARI ]
 
217 Nefs-i kāfir-kįş elinden dād dād
Ķılmadı Ǿömrümde bir dem cānı şād
218 Eyledi meşġūl-ı lehv ü bāzįye
Süridi ŧaġa meni geh yazıya
219 Gāh ķıldı mübtelā-yı cām-ı mey
Mūnis-i tanbūr u berbaŧ çeng ü ney
220 Geh düşürdi dil-rübālar çengine
Boyadı bu cānumı her rengine
221 Eyledi cümle Ǿibādetden berį
Cismümi mecmūǾ-ı ŧāǾatdan berį
222 Ne śalāt u śavm u ne ĥacc u cihād
İşimüz fısķ u fücūr ile fesād
223 Źimmetümde çoķ durur Ĥaķķ-ı Ǿibād
Heb lenā yā Rabbenā sübülü’r-reşād
224 Kārumuz taķśįrdür leyl ü nehār
Varumuz ķılduķ bu yolda tārumār
225 İtmedüm hergiz günehden ġayrı iş
Bu ħacāletden yolarsam n’ola rįş
 
Nebi YILMAZ, AHMED-İ RIDVÂN VE RIDVÂNİYYESİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi  Ankara – 2006
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar