Gönlümi divane kılan zülf-i pür sevdâsıdur

07.04.2016
 
GAZEL :


Gönlümi divane kılan zülf-i pür sevdâsıdur
Cânumı pervâne iden şem'-i bezm-ârâsıdur

Kabrüm üzre serv dikün şem' yakun dostlar
Çün beni hâk eyleyen şevk-ı ruh u bâlâsıdur

Gül yüziyle zevk u şâdînün birin on eyleyen
Gülsitân-ı hüsn içinde kâmet-i ra'nâsıdur

Ziynet olmaz gülsitân içinde gül açılmasa
Rûyına revnak viren yârun ruh-ı zîbâsıdur

Taze 'âşık taze dîvâne mesel meşhûrdur
Gitdi Ferhâd ile Mecnûn 'aşkınun gavgâsıdur

'Adliyâ hükmün anunçün nâfiz oldı 'âleme
Yazılan 'unvânda yârun kaşı tugrâsıdur

vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Adlî (II. Bayezid)
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar