Kaşlaruna bir kadîmi bendedür benzer hilâl

07.04.2016
 
GAZEL :


Kaşlaruna bir kadîmi bendedür benzer hilâl
Kim dütâ itmiş durur kaddin mürûr-ı mâh u sâl

Ne ta'alluk leblerim yâkût hattın kılsa nush
Bu muhakkakdur ki reyhan oldı hattundan misâl

Bir zavallu âfitâb u mâh ise bir kec-dehen
Nice kılsunlar senünle da'va-yı hüsn ü cemâl

Kaşlaruna nisbet itdümse hilâli ey kamer
Eyledüm bârik fikr vü bagladum nâzik hayâl

'Adliyâ ahvâlüne vâkıf degül sanma nigâr
Her gazel kim yazdum oldı yâra benden 'arz-ı hâl

Vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar