Neşati Seçilmiş Şiirleri

17.06.2011

 

NEŞATİ

Gazel / Nihanız

Şevkiz ki dem-i bülbül-i şeydâdâ nihânız 
Hûnuz ki dil-i gonce-i hamrâda nihânız

Biz cism-i nizâr üzre döküp dâne-i eski
Çun rîşte-i cân gevher-i ma'nâda nihânız

Olsak n'ola bî-nâm ü nişan şöhre-i âlem
Biz dil gibi bir turfe muammada nihânız

Mahrem yine her hâlimize bâd-ı sabâdır
Dâim şiken-i zülf-i dil-ârâda nihânız

Hem gül gibi rengînî-i ma'nâ île zahir
Hem neş'e gibi hâlet-i sahbâda nihânız

Geh hâme gibi şekve-tırâz-ı gam-ı aşkız
Geh nâle gibi hâme-i şekvada nihânız

Etdik o kadar ref'-i taayyün ki Neşâtî
Âyîne-i pür-tâb-i mücellâda nihânız

 

Bile


Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-ı sitem sâgâr-ı gerdânı bile

Bağa sensiz bakamam çeşmîme âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşanı bile

Hâr-i firkatinle Neşâtî-i hazînin vâ-hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu giribânı bile

 

Gazel / Nesin Gördük


Zihî safa diyecek âlemin nesin gördük
Sitemden özge dahî hem-demin nesin gördük

Humarı derd-i ser ü neşvesi bükâ-engiz
Bu bezm-gâhda câm-ı Cem'in nesin gördük

Nişân-ı tîr-i sitem olduğundan özge meğer
Derûn-i sinede dâğ-ı gamın nesin gördük

Hemîşe hâl-i ruhun dâmeniyle setr eyler
Biz ol dü zülf-i ham-ender-hamın nesin gördük

Neşâtiyâ keder-i keşf-i râzdan gayrı
Akan bu dîde-i terden demin nesin gördük

 

BİLÜRÜZ REDİFLİ GAZEL 


Cünûn-ı ‘ışkumızı hatt-ı yârdan bilürüz
Güşâyiş-i dili seyr-i bahârdan bilürüz
Sebât-ı derd-i dili ıztırâb-ı hâtırdan
Karâr-ı ‘ışkı dil-i bî-karârdan bilürüz
Çemende bülbül-i şeydâyı âteşîn-nagme
Fürûg-ı câm-ı gül-i şu’le-bârdan bilürüz
Ne şûr saldugını bâğa neş’e-i ‘ışkun
Figân-ı bülbül-i âşüftekârdan bilürüz
Şikâyet eylemezüz çarhdan Neşâtîyâ biz
Ne gelse cânib-i Perverdigâr’dan bilürüz


GÜŞADE REDİFLİ GAZEL


Gâhî ki gelüb bezme ol yâr güşâde
Meclisde olur sad dil-i gam-hâr güşâde
Seyr it beden-i nâzükini çâk-i kabâdan
Mestâne o şeh dügme-i zer-târ güşâde
Çöz bend-i ser-i zülfini iy şâne ki olsun
Dillerde olan ‘ukde-i efkâr güşâde
Gör lutfını sâkî-i safâ-bahş-ı bahârun
Bir câm ile olmış gül-i gülzâr güşâde
Olsa yaraşur bülbül-i pür-şevk Neşâtî
Olmakda yine gül gibi dil-dâr güşâdeGİDERÜZ 

Ne seyr-i gülşene ne cûybâre dek giderüz
Sirişk-i çeşm ile biz kûy-ı yâre dek giderüz
Yem-i mahabbete salduk ten-i şikestemüzi
Bu tahta-pâre ile bir kenâre dek giderüz
Bu yolda peyrev olub biz de rûh-ı Ferhâd’a
Hevâ-yı şevk be-ser kûhsâre dek giderüz
Çemende sünbül ile gönlümüz güşâd olmaz
Sebû be-dûş-ı safâ lâlezâre dek giderüz
Teveccüh-i dili pûyân-ı feyz idüb şimdi
Cenâb-ı pâk-i Hudâvendigâr’e dek giderüz
Sudâ’-ı nâliş-i dil tâ-be-key Neşâtîveş
Şikâyet eyleyerek kûy-ı yâre dek giderüz

 

 

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com

 
 

 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar