Tevhid : Hāb-ı ġafletden uyanup zïnet-i eşcāre bak

16.11.2018
 FATİH SULTAN MEHMED’İN OĞLU SULTAN BAYEZİD-İ SANİ’NİN BİR TEVHİD VE TEVHİD
 
 
Hāb-ı ġafletden uyanup zïnet-i eşcāre bak
Kudret-i Hakk'a nazar kıl revnak-ı ezhāre bak
(Gafletten ağaçların süsüne bak (Hakk’ın kudretine nazar et çiçeklerin güzelliğine bak)
 
2 Gözüñ aç gör nice ihyā oldı emvāt-ı zemïn
Haşr-ı ecsāda o münkir itdügi inkāre bak
(Gözünü aç gör nice dirildi yerdeki ölüler Cesetlerin toplanmasına o inkâr edenin ettiği inkara bak)
 
3 Sebz-pùş olup kıyāma ţurdılar her bir şecer
Kıldılar secde hużùr-ı kalb ile kühsāre bak
( Yeşil giyip ayağa kalktılar her bir ağaç Huzuru kalb ile secde ettiler dağlara bak)
 
4 Minber-i şāh üzre çıkmış va’z ider murġ-ı çemen
Selsebïl āyātını tefsïr ider enhāre bak
(Şah minberi üzre çıkmış vaz eder çemen kuşu Cennet çeşmesi ayetlerini açıklayan nehirlere bak)
 
5 Meşrebüñ āb-ı revān gibi eger šāf eyleyüp
Āşık-ı šādık geçerseñ gel beru dïdāre bak
(Tabiatını akarsu gibi eğer temiz eyleyip Sadık âşık geçersen gel beri buluşmaya bak)
 
6 Hār fikri bülbüle gülden komaz bùy-ı vefā
Yok hisābına say aġyārı beru gel yāre bak
(Diken fikri bülbüle komaz vefa kokusu Yok kabul edip ağyarı beri gel yâre bak)
 
7 Yarın añda kalmayam dirseñ fiġān u zārda
Adliyā bunda işitdügüñ fiġān u zāre bak
(Yarın orda kalmayam dersen inleyip ah çeken Adliya burada işittiğin inilti ve feryada bak)
 
Fā’ilātün fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar