Düşüp sûz-ı gam-ı aşka şerâr-ı âh-ı bülbülden

23.03.2016
 
 
mefaìlün mefaìlün mefaìlün mefaìlün
 
Düşüp sûz-ı gam-ı aşka şerâr-ı âh-ı bülbülden
Misâl-i gonce pür-hun oldı dil fart-ı tahammülden
 
Yine  hâr-ı elemle böyle zâr olmazdı ger irse
Meşâm-ı bülbüle bûy-ı muhabbet şâhid-i gülden
 
Temâşâ-yı cemâle  havf-ı tîg-i gamze mânidür
Anuñçün mübtelâlar  hazz ider ekser tegâfülden
 
Olur rûy -ı musavver cân bağışlar  zevk-i rindâna
Bedìd oldukça sâkì aks-i ruyuñ sàgar-ı mülden
 
Bahâr eyyâmıdur ey Nâilì şimden girü tabuñ
Olur gül-çìn-i ma’nâ gül-bün-i bâğ--ı te’emmülden
 
                                                                         Naili Kadim
 
Özer ŞENÖDEYİCİ (NÂİLÎ’NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ VE ONLAR HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR , Turkish Studies - Volume 7/1 Winter 2012, p.1925-1939, TURKEY
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar